2015-02-23 - problemy z logowaniem do informacji czynszowej
Informujemy, że w związku z usterką techniczną utrudnione jest zalogowanie się w zakładce "informacja czynszowa". Problem został zgłoszony do konserwatorów strony, którzy pracują nad usunięciem błędów.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
2015-02-19 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Na podstawie ogłoszonego w dniu 9 lutego 2015 r. komunikatu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni
od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,46 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,32 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 9,78 zł/m3 (z VAT)

2015-01-14 - podgląd kont opłat przez internet
Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma możliwość kontroli kont opłat z tytułu użytkowania mieszkania przez stronę Spółdzielni po zalogowaniu się w zakładce „Informacja czynszowa”.
Mieszkańców zainteresowanych podgladem kont przez internet prosimy o osobiste przybycie wraz z dowodem osobistym do Spółdzielni pok. 217 w celu odebrania loginu i hasła dostępu.
2015-01-14 - deklaracje śmieciowe
Przypominamy mieszkańcom o konieczności aktualizowania danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym podanych w deklaracjach dotyczących opłat za wywóz śmieci. Aktualizację deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych. Druki deklaracji są dostępne w załączniku poniżej jak i w zakładce "vademecum mieszkańca" pod działem administracja, bądź w siedzibie Spółdzielni pok. 217.
- deklaracja -
2015-01-13 - Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji.
Prosimy o bieżącą kontrolę szczelności armatury czerpalnej i spłuczek.
Dla bliższego zobrazowania ubytków wynikających z nieszczelności instalacji informujemy, że przeciek spłuczki o szerokości 5 mm to straty w ciągu dnia nawet do 400 litrów, a w ciągu roku to ponad 130 m3. Kapanie z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropli na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ciągu dnia a ponad 7,5 m3 wody rocznie.
Takiego niekontrolowanego zużycia z reguły nie policzy wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz główny zamontowany w budynku, który jest bardzo czuły, pracując nieprzerwanie zliczy wodę z kilku takich lokali. Dlatego też przypominamy o konieczności kontroli wszelkiej armatury wodnej i spłuczek.
- TABELA OBRAZUJĄCA ILOŚĆ UBYTKÓW W WYNIKU PRZECIEKÓW -
2015-01-12 - różnice na wodzie
Prawie w każdej nieruchomości występują różnice, wynikające z odczytu wodomierza głównego a sumą zużycia wodomierzy indywidualnych. Przyczyny ich występowania mogą być różne, m.in.:
1. Przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji).
Próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%).
2. Użycie spłuczek ciśnieniowych (powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%).
3. Uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz – nie powinno u nas występować).
4. Zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym punkcie instalacji.
5. Stosowanie wodomierzy w nieruchomościach niskiej klasy pomiarowej (zastosowanie wodomierzy klasy B przykładowo zamontowane pionowo spadają do klasy A-najniższej. Niższej klasy aniżeli stosowany wodomierz główny.
6. „Przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody).
7. Zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w mieszkaniach, szczególnie na „kolankach” o małych przekrojach, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Stwierdzić należy, że suma wskazań wszystkich wodomierzy i wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do budynku ma prawo różnić się, ponieważ każdy z wodomierzy obarczony jest indywidualnym błędem wskazań, mieszczącym się w granicach błędów dopuszczalnych.
Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgnąć 10%. Wpływ warunków instalacyjnych może tę różnicę zwiększyć.
Ubytki występujące do roku 2011 były pokrywane z kosztów eksploatacji. Natomiast od roku 2012 zgodnie z uchwalonym Regulaminem, niedoborami obciążeni są wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.
Z uwagi na powstające różnice prosimy, by sprawdzać swoje wodomierze w lokalu i niezwłocznie zawiadamiać Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Ponadto należy kontrolować też sprawność armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.
Spółdzielnia na bieżąco przeprowadzać będzie kontrole w tym temacie. Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w naszych zasobach.

Przepisy obowiązujące:
1) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 72 poz, 747 z późn. zm).
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513).
3) Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - ustęp 2.3.4.

2014-09-26 - Włączenie centralnego ogrzewania
Informujemy, że od dnia 26.09.2014 r. nastąpi włączenie centralnego ogrzewania. W celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników w fazie rozruchu centralnego ogrzewania pokrętła zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach powinny być ustawione na maksimum.
2014-07-07 - Kolegium Walnego Zgromadzenia
2 lipca b.r. odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które podsumowało wyniki częściowych Walnych Zgromadzeń. W załączeniu przedstawiamy informację na temat podjętych i niepodjętych uchwałach oraz wyniki wyborów członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej.

- Informacja -
2014-05-26 - Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6/2014 w sprawie przekazania środków funduszu zasobowego na fundusz remontowy w celu wyrównania stanu technicznego budynków niedoinwestowanych pod względem remontowym do 2007 roku.

- zalacznik do uchwaly nr 6/2014 -
2014-04-17 - OSZUŚCI NA OSIEDLACH SPÓŁDZIELNI
Apelujemy o ograniczenie zaufania do obcych. Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie naszych zasobów mieszkaniowych pojawili się złodzieje podający się za pracowników naszej Spółdzielni. Osoby te pod pretekstem konieczności dokonania przeglądu w mieszkaniu nakłaniają mieszkańców do wpuszczenia ich do domu. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę lokatora i dokonują kradzieży. Nierzadko wybierają na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające. Przypominamy, że mieszkańcy o wszystkich planowanych pracach informowani są znacznie wcześniej. Odbywa się to między innymi za pomocą ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń. Takie komunikaty opatrzone są pieczątkami i podpisami Zarządu Spółdzielni. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. /61/ 4379-250, lub bezpośrednio powiadomić o tym Policję pod nr tel. 997, bądź Straż Miejską pod nr tel. 986.
2014-03-26 - Ruszamy z remontami
Zawitała już wiosna. Jest to czas, który sprzyja remontom na osiedlach. W naszej Spółdzielni już od kilku lat mieszkańcy sami decydują o potrzebie wykonania określonych prac remontowych.
Wykonawcy rozpoczęli już pracę w budynkach przy ul. Culica 2, 17 Dyw. Piechoty 11 Słowackiego 3 i 22, oraz Zamysłowskiego 5-7. Mieszkańcy zdecydowali się na kompleksowy remont w tych nieruchomościach.
Na ul. Kościuszki 58 położony zostanie cokół, natomiast w budynku przy ul. Rynek 4 trwa wymiana instalacji elektrycznej oraz naprawiane są kominy.
Pragniemy w tym miejscu zachęcić Państwa do tworzenia Samorządów Mieszkańców Budynku, które znacznie przyspieszą czas uzgodnień związanych z przygotowaniem robót remontowych w nieruchomości. Utworzenie Samorządu Mieszkańców Budynku ułatwi również mieszkańcom kontakt ze Spółdzielnią.
2014-03-05 - Dodatki Mieszkaniowe
Informujemy, że z dniem 1 marca 2014 roku zmieniły się kryteria w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku ze zmianą kwoty najniższej emerytury, która od dnia 01.03.2014r. wynosi 844,45 zł, średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1.477,79zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1.055,56zł. Przypominamy, że lokatorzy mający problemy finansowe, jak i posiadający zaległości w opłatach mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Vademecum Mieszkańca bądź telefonicznie pod numerem telefonu 616403952 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 39.
2014-02-21 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Na podstawie ogłoszonego w dniu 06 lutego 2014 r. komunikatu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni od dnia 01 marca 2014r. do dnia 28 lutego 2015 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2014 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,34 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,11 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 9,45 zł/m3 (z VAT)

2014-02-03 - Zamknięcie punktu kasowego Powiatowego Banku Spółdz.
Informujemy, że z dniem 31.01.2014 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni zamknął punkt kasowy we Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 10.
Od dnia 01.02.2014 r. wpłat można dokonywać bezpośrednio w oddziale Banku we Wrześni przy ul. Warszawskiej 36 oraz w punktach kasowych na terenie Wrześni przy ul. Warszawskiej 26 (budynek Urzędu Skarbowego), Koszarowej 1, Słonecznej 3 oraz Kaliskiej 6.

2013-12-03 - graffiti
W ostatnim czasie na odmalowanych szczytach bloków spółdzielczych pojawiły się napisy „graffiti”. Powyższe akty wandalizmu zostały zgłoszone na Policję. Koszt ponownego odmalowania został wyceniony na kilka tysięcy złotych.
Zarząd apeluje do mieszkańców osiedli o zwracanie większej uwagi na zachowanie się młodzieży w godzinach wieczornych.
Jeżeli znasz tożsamość sprawców lub możesz ich opisać zgłoś to Spółdzielni lub bezpośrednio Policji !!

2013-11-28 - Indywidualne konto bankowe opłat za wodę
Zawiadamiamy, że na okładce książeczki opłat za wodę na 2014 r. został wydrukowany nie cały numer indywidualnego konta bankowego. W związku z tym przy dokonywaniu wpłat za wodę prosimy o dopisywanie 4 ostatnich cyfr indywidualnego konta, podanego na okładce opłat za eksploatację.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2013-11-21 - Godziny przyjęć interesantów
Zgodnie z obowiązującym "Regulaminem Zarządu Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", Zarząd przyjmuje członków Spółdzielni i pozostałych interesantów w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00.
Jednocześnie informujemy, że dyżury członka Rady Nadzorczej odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 16:00-17:00.

2013-11-15 - Deklaracje śmieciowe
Przypominamy mieszkańcom o konieczności aktualizowania danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym podanych w deklaracjach dotyczących opłat za wywóz śmieci. Aktualizację deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych. Druki deklaracji są dostępne na naszej stronie w zakładce "vademecum mieszkańca" pod działem administracja, bądź w siedzibie Spółdzielni pok. 217.

2013-10-30 - 55-lecie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jubileusz to najlepszy moment na podsumowanie, analizę czy sentymentalną podróż w przeszłość. Jeszcze niedawno żyliśmy w atmosferze 50-lecia naszej Spółdzielni. Był wtedy jeszcze z nami założyciel i pierwszy Prezes Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Józef Wiącek. Wówczas wspólnie cieszyliśmy się, że dzieło zapoczątkowane 1958 roku nabrało przez pięćdziesiąt lat wielkich i konkretnych kształtów. Pomimo tak zacnego jubileuszu Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie stoi w miejscu oglądając się na przeszłość tylko aktywnie działa na rzecz jej mieszkańców. Pięć lat minęło bardzo szybko. Były to lata pracowite przynoszące wymierne efekty. Dowodem na to są coraz piękniejsze osiedla, na których powstały place zabaw dla najmłodszych, nowe chodniki, miejsca parkingowe, ulepszono zieleń wokół budynków, ocieplono i wprowadzono nową kolorystykę budynków. Nasza Spółdzielnia specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, zapewniając swoim mieszkańcom stabilną sytuacje finansową i ekonomiczną. Kieruje nią Zarząd Spółdzielni, na czele którego stoi Prezes Pani Urszula Nadolna oraz Zastępca Prezesa Pan Zdzisław Adamczak. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych mieszkańców, to szeroko rozumiany przedmiot prowadzonej działalności opartej o kluczowe decyzje organów samorządowych, do których należą Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd kierujący bieżąca działalnością Spółdzielni. Obchodzony w roku bieżącym jubileusz 55-lecia Spółdzielni jest okazją do podziękowania wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się i ciągle przyczyniają się do polepszania sposobu zarządzania i upiększania naszych osiedli. Mieszkańcom Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tej okazji zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSM.

2013-10-28 - Samorządy Mieszkańców Budynku
Zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w 2013 roku Statutem Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, istnieje możliwość utworzenia przez mieszkańców Samorządu Mieszkańców Budynku, który składa się od dwóch do trzech osób wybranych na okres 4 lat. W budynkach wieloklatkowych w skład Samorządu może wchodzić więcej osób według zasady: maksymalnie jeden przedstawiciel z każdej klatki schodowej budynku. Z propozycją utworzenia takich zespołów przedstawicieli nieruchomości wyszedł Zarząd. Zdaniem władz Spółdzielni jest to element większego otwarcia się Spółdzielni na głos i uwagi poszczególnych mieszkańców, ale przede wszystkim na problemy danych nieruchomości. Samorząd może zajmować się sprawami dotyczącymi budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia. W szczególności osoby z samorządu biorą udział w przetargach na roboty remontowe dla danego budynku, komisjach odbioru tych robót oraz podczas przeprowadzaniu okresowych przeglądów stanu technicznego i otoczenia. Wnioskują i opiniują potrzeby remontowe oraz bieżącą konserwację budynku w ramach posiadanych środków finansowych naliczonych na funduszu remontowym budynku. Mają prawo zapoznać się z rocznym rozliczeniem kosztów eksploatacji budynku, kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody oraz opiniować wnioski dotyczące zmiany funkcji lokalu, przeznaczenia pomieszczeń użytkowych w budynku jak również proponowanych przez Zarząd opłat za indywidualne korzystanie z majątku wspólnego budynku . Utworzenie samorządu mieszkańców budynku ułatwi mieszkańcom kontakt ze Spółdzielnią. Osoby działające w samorządzie mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, co daje możliwość szybkiego reagowania i zgłaszania potrzeb, czy też problemów na budynku. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie z Państwa strony. Szczegółowe informacje dotyczące tego organu znajdą Państwo w podrozdziale 8.4. Statutu Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rozdziale „Gospodarka Spółdzielni”.

2013-10-15 - UWAGA OSZUŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje o ograniczenie zaufania do obcych. W ostatnim czasie otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie naszych zasobów mieszkaniowych pojawili się złodzieje podający się za pracowników naszej Spółdzielni. Osoby te pod pretekstem konieczności dokonania przeglądu w mieszkaniu nakłaniają mieszkańców do wpuszczenia ich do domu. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę lokatora i dokonują kradzieży. Nierzadko wybierają na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające. Przypominamy, że mieszkańcy o wszystkich planowanych pracach informowani są znacznie wcześniej. Odbywa się to między innymi za pomocą ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń. Takie komunikaty opatrzone są pieczątkami i podpisami Zarządu Spółdzielni. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. /61/ 4379-250, lub bezpośrednio powiadomić o tym Policję pod nr tel. 997, bądź Straż Miejską pod nr tel. 986.
2013-09-20 - Informacja w sprawie opłat i wywozu nieczystości stałych
W związku z wątpliwosciami mieszkańców dotyczących wnoszenia opłaty za wywóz nieczystości stałych, Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wpłat należy dokonywać na konto Spółdzielni, co miesiąc w wysokości 10 zł od osoby zamieszkałej (na podstawie złożonych deklaracji). Każdą zmianę dotyczącą ilości zamieszkałych osób należy zgłosić w Spółdzielni (pok. 217). Jednośnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przetransportować na własny koszt do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Wrześni, przy ul. Sikorskiego 38.
2013-05-16 - Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z nowelizacją ustawy z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez samorządy najpóźniej do 30 czerwca, by sprawnie zadziałać od 1 lipca 2013 r.
Zmieni się sposób naliczania opłat za nieczystości stałe. Do tej pory koszt za wywóz nieczystości stałych ponosiliśmy od m2. Od dnia 01.07.2013 r. stawka za śmieci będzie naliczana od liczby osób zamieszkałych. Od tego dnia za pośrednictwem Spółdzielni gmina będzie pobierać od mieszkańców opłatę. Na opłatę składać się będą koszty odbierania śmieci, ich składowania, zagospodarowania, a także koszty administrowania przez gminę tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym prosiliśmy Państwa o złożenie deklaracji dotyczących osób zamieszkałych. Na podstawie tych deklaracji będą naliczane opłaty na poszczególnych lokalach mieszkalnych.
W najbliższym czasie otrzymają Państwo do domu szczegółowe informacje związane z tym tematem.
Poniżej w załączniku udostępniamy ulotkę jak i linki do stron dotyczące nowych przepisów.

- Nasze śmieci - link.
- Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - link.
- Załącznik -
2013-05-09 - Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Propozycja Zarządu Spółdzielni odnośnie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1/2012 w sprawie przekazania środków funduszu zasobowego na fundusz remontowy w celu wyrównania stanu technicznego budynków niedoinwestowanych pod względem remontowym do 2007 roku.

- Realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia. -
- Załącznik. -
2013-04-16 - „Informacja czynszowa” dostępna od 29 kwietnia 2013r.
W związku z uruchomieniem strony internetowej Spółdzielni każdy mieszkaniec po zalogowaniu się w zakładce „Informacja czynszowa” może przeglądać konta opłat swojego mieszkania.
Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem takiego dostępu prosimy o osobiste przybycie do Spółdzielni pok. 217 w celu odebrania loginu i hasła dostępu, które będą wydawane od dnia 29 kwietnia 2013 r. w godzinach urzędowania.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na podstawie którego zostaną wydane powyższe informacje.
2013-01-01 - Uruchomienie strony WWW.
Z Nowym Rokiem ruszamy z naszym serwisem internetowym.