2018-02-01 - OSZUŚCI NA OSIEDLACH SPÓŁDZIELNI

Apelujemy o ograniczenie zaufania do obcych. Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańca, że na terenie naszych zasobów mieszkaniowych pojawili się złodzieje podający się za pracowników współpracujących ze Spółdzielnią. Jest to firma z Gniezna proponująca mieszkańcom wymianę starych grzejników na nowe, nakłaniając do złożenia podpisu na dokumencie, który po podpisaniu staje się umową na zaciągniecie kredytu. Nierzadko wybierają oni na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające. Zawiadamiamy, że osoby te nie są naszymi pracownikami, ani nie działają w porozumieniu z nami.
Przestrzegamy przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.
Przypominamy, że mieszkańcy, którzy chcą dokonać wymiany grzejników w mieszkaniu muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek w Spółdzielni, na podstawie którego otrzymają zgodę i warunki wymiany grzejników.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podejmowanie pochopnych decyzji.
W razie jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. /61/ 4379-250, lub bezpośrednio powiadomić o tym Policję pod nr tel. 997, bądź Straż Miejską pod nr tel. 986.

Apelujemy o ograniczenie zaufania do zgłaszających się przedstawicieli firm zajmujących się wymianą grzejników, którzy bezpodstawnie powołują się na współpracę z naszą Spółdzielnią!!!

2018-01-18 - Komunikat
Informujemy, że awaria, która miała miejsce w rejonie bloku przy ul. Słowackiego 22 we Wrześni, powodująca czasowe wstrzymanie dostawy wody w blokach o nieparzystej numeracji od numeru 13 do 25 została usunięta.
2018-01-05 - biura WSM nieczynne
Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2018 roku biura Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
2018-01-04 - dyżur członka Rady Nadzorczej
Informujemy, że w związku z tym, że dnia 8.01.2018 roku biura Spółdzielni będą nieczynne członek Rady Nadzorczej będzie pełnił dyżur w dniu 15.01.2018 roku w godz. od 16.00-17.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
2017-12-21 - Informacja
Informujemy, że w miesiącu listopadzie zostały zaksięgowane rozliczenia za zużycie wody, a w miesiącu grudniu zaksięgowano rozliczenia centralnego ogrzewania. Widoczne są one w zakładce "informacja czynszowa".
Jednocześnie informujemy, że książeczki opłat jak i informacje dotyczące opłat w najbliższym czasie zostaną Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych.
2017-10-26 - Wystąpienie Krajowej Rady Spółdzielczej do Prezydenta RP
W związku z uchwaleniem przez Sejm RP 20 lipca b.r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy-Prawo spółdzielcze, przedstawiamy poniżej wystąpienie Krajowej Rady Spółdzielczej do Prezydenta RP, która to uważa, że istnieją wątpliwości, co do konstytucyjności przepisów uchwalonej w/w uchwały.

- Wystąpienie Krajowej Rady Spółdzielczej -
2017-10-04 - Informacja od Wlkp. Województwa Inspektora Budowlanego


2017-09-29 - NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.
Ustawowe regulacje powodują automatycznie konieczność wprowadzenia ponad 80 zmian. W każdej spółdzielni mieszkaniowej konieczne będzie zastosowanie zmian w zakresie kompetencji organów, naliczania opłat, rozliczania funduszu remontowego, nabywania i utraty członkostwa, nabywania i utraty praw do lokali, powstawania wspólnot mieszkaniowych itp. a więc generujących dodatkowe i nie przewidywane koszty funkcjonowania Spółdzielni. Zapisy te budzą wiele kontrowersji.
Poniżej przedstawiamy ww. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r., list protestacyjny do Prezesa PIS i pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

- List protestacyjny -
- Pismo ZRSM do Ministra Infrastruktury i Budownictwa -
- Pismo ZRSM do Prezesa RM oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa -
- Pismo ZRSM do Prezydenta RP w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy -
- Pismo ZRSM do Prezydenta RP w sprawie wady legislacyjnej -
- Ustawa z dnia 20.07.17 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – KPC oraz ustawy -
2017-09-15 - WŁĄCZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Informujemy, że w dniach 18 i 19 września 2017 roku nastąpi włączenie centralnego ogrzewania.
W celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników w fazie rozruchu centralnego ogrzewania pokrętła zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach powinny być ustawione na maksimum.


2017-09-05 - Uwaga! Dwie kobiety okradają mieszkania
Nie po raz pierwszy Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje o niewpuszczanie do domów nieznanych osób. W dniu 05.09.2017 r. w budynku przy ul. Batorego doszło do przestępstwa, gdzie wpuszczone do lokalu kobiety okradły właścicielkę mieszkania.
Do mieszkania w bloku przy ul. Batorego przyszły dwie młode kobiety. Sprawczynie powiedziały, że chciałyby sprawdzić wodę. Nieświadoma niczego złego kobieta wpuściła złodziejki do środka. Sposób działania złodziejek jest taki, że jedna z nich zagaduje właściciela w kuchni lub w łazience w tym czasie druga z nich okrada mieszkanie.
Ponadto przestrzegamy przed osobami podającymi się za kominiarzy. Przypominamy, że mieszkańcy o wszystkich planowanych pracach informowani są znacznie wcześniej. Odbywa się to między innymi za pomocą ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń. Takie komunikaty opatrzone są pieczątkami i podpisami Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia apeluje, uwrażliwiajmy mieszkańców, szczególnie żyjących samotnie, aby nie wpuszczali do mieszkań nieznanych im osób. W przypadku zauważenia podejrzanie zachowujących się kobiet - zwłaszcza na klatkach schodowych w blokach należy natychmiast poinformować POLICJĘ pod nr telefonu 997.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
2017-08-17 - INFORMACJA
Nawałnica, która przeszła przez Wrześnię w dniu 11 sierpnia 2017 r. wyrządziła ogrom zniszczeń w naszej miejscowości.
Na terenach należących do Spółdzielni wiatr powyrywał, złamał bądź pochylił około 130 drzew, znacznie uszkodził jeden z dachów i w kilkunastu budynkach zostało poderwane, a w dwóch budynkach zerwane opierzenie murka ogniowego. W jednym z budynków stwierdzono zerwanie rynny i rury spustowej. Ponadto w 4 budynkach zostały zerwane włazy dachowe. Również w mieszkaniach odnotowywane są straty. Na bieżąco otrzymujemy zgłoszenia od mieszkańców w sprawie zalanych pomieszczeń.
Chcielibyśmy poinformować, że w związku z nawałnicą inspektorzy nadzoru jak i administracja cały czas kontrolują budynki i sprawdzają tereny należące do naszych zasobów. Trwają prace porządkowe i szacowane są straty.
Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności, które powstały w wyniku z nawałnicy. Bardzo prosimy o cierpliwość, zrozumienie oraz zgłaszanie wszelkich szkód do Spółdzielni.
2017-08-17 - BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI
Informujemy, że Starostwo Powiatowe prowadzi system informacji i ostrzegania przez wiadomości tekstowe wysyłane na telefony komórkowe. Samorządowy Informator SMS – bo tak nazywa się ten system – to rozwiązanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagrożeniach, konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń, bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu wrzesińskiego.
Pod zdjęciem zamieszczamy link do strony z informacjami na ten temat.- Bezpłatny system informacji - link.

2017-08-16 - Możliwość pozyskania drewna
W związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniu 11.08.2017 r. (piątek) informujemy, że istnieje możliwość pozyskania we własnym zakresie drewna z wiatrołomów i połamanych gałęzi znajdujących się na terenie należącym do zasobów Spółdzielni.
Osoby chętne do pozyskania drewna proszone są o wcześniejszy kontakt osobisty z administracją Spółdzielni (pok. 208) lub tel. 61/4379-270, 61/4379-271 w celu wskazania miejsca pozyskania.
Osoby zabierające drewno zobowiązane są do uprzątnięcia terenu z którego zostało ono zabrane.
2017-08-16 - Szanowni Mieszkańcy
Zarząd Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie podziękować wszystkim Członkom biorącym udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, za udzielenie absolutorium.
Dziękujemy Członkom, którzy czynnie uczestniczą w życiu Spółdzielni, dla których problemy Spółdzielni nie są obojętne i którzy aktywnie działają dla wspólnego dobra Naszej Spółdzielni.

Zgodnie z § 133 ust.2 Zarząd Spółdzielni zwołał w dniu 5 lipca 2017 roku Kolegium, które na podstawie protokołów z częściowych zebrań Walnych Zgromadzeń autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. O podjętych uchwałach i wynikach wyborów do Rady Nadzorczej, zostaliście Państwo zawiadomieni przez Zarząd poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i zamierzenia na 2017 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe. Zarząd uzyskał absolutorium za 2016 rok. Dokonano wyboru 9 członków Rady Nadzorczej w skład której wchodzą następujące osoby: Baranowski Maciej, Czajkowski Arkadiusz, Grześkowiak Włodzimierz, Karowski Roman, Kowalski Kazimierz, Menes Jacek, Pawlak Romuald, Popek Urszula, Szalbierz Zygmunt.
Ponadto głosowano nad Uchwałami wprowadzonymi do porządku obrad. Jedna z nich dotyczyła wniosku zgłoszonego na Walnym Zgromadzeniu w 2016 roku, w sprawie powrotu do jednego Walnego Zgromadzenia dla całej WSM bez podziału na części. Ta Uchwała nie znalazła akceptacji większości członków. Pamiętamy jedno Walne Zgromadzenie, które w historii WSM odbyło się tylko raz w 2010 roku. Przebiegało ono w chaosie, w dusznej, za małej sali w Domu Kultury, do późnych godzin nocnych. „Grupa Inicjatywna” zaproponowała też wprowadzić zmianę w Statucie mówiącą o Walnym Zgromadzeniu, które miałoby się odbywać do 15 czerwca w sobotę lub w niedzielę. Pomysł ten również nie znalazł poparcia wśród większości Członków. Członkowie nie chcą na zebranie poświęcać dni wolnych przeznaczonych na odpoczynek. Poparcia nie uzyskał również wniosek grupy Członków Spółdzielni, dotyczący obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Uchwała wprowadzona do porządku obrad przez Zarząd Spółdzielni dotycząca uregulowania stanu prawnego drogi wewnętrznej będącej w wieczystym użytkowaniu przy ulicy Legii Wrzesińskiej nie została podjęta z uwagi na pisemny protest, który wpłynął od mieszkańców spółdzielczych bloków przy ul. Legii Wrzesińskiej na II części Walnego Zgromadzenia. Członkowie na kolejnych częściach Walnego Zgromadzenia uszanowali decyzję mieszkańców i głosowali przeciwko wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania. Mamy nadzieję, że wspólnie z nową Radą i mieszkańcami zainteresowanych bloków znajdziemy dobre rozwiązanie, które będzie zadowalało najbardziej zainteresowanych mieszkańców.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Naszej Spółdzielni miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, w związku z tym atmosfera była momentami gorąca, a u niektórych wywoływała wręcz niekulturalne zachowania. Jednakże chcielibyśmy podkreślić, że już od kilku lat niektórzy Członkowie wywołują taką atmosferę. Chęć nagrywania wizji na własnym nośniku przez jednego z Członków nie znalazło akceptacji większości Członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. Wyjaśniamy, że Statut Spółdzielni przewiduje rejestrowanie przebiegu obrad danej części Walnego Zgromadzenia dla potrzeb sporządzenia protokołu, o czym Członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni i tak było. Obecni na zebraniu nie życzyli sobie nagrywania przez Członka Spółdzielni na własnym nośniku. Z sali dochodziły nawet głosy ”nie chcemy oglądać się w kinie”. W jednej części zebrania wziął udział Poseł Bartosz Józwiak. Nie był jednak zaproszony, ani uprawniony do zabierania głosu. Poseł Bartosz Józwiak uczestniczył w zebraniu jako ekspert jednego z Członków. Jednakże nie dosyć, że nie zajmował miejsca obok osoby, która go wprowadziła jako swojego eksperta na zebranie, to jeszcze większość czasu wpatrzony był w telefon komórkowy i laptop, co wzbudzało nawet podejrzenia z sali, że nagrywa spotkanie. Swoim zachowaniem sam wywoływał złe emocje.
Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu dla pewnej grupy osób nie docierały przedstawiane przez Radcę Prawnego opinie prawne, chociażby w sprawie zmienionego porządku obrad, do którego doszło na pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Radca Prawny podkreślał, iż zmieniać można jedynie kolejność procedowanych punktów porządku obrad, nie jego treść.
Prowadzenie całego tak emocjonującego i burzliwego zebrania, a tym bardziej części dotyczącej przedstawiania się kandydatów do Rady jest bardzo trudnym zadaniem. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej czasami wymykała się spod kontroli Przewodniczących Zebrania, którzy są wybierani spośród i przez Członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. Niektórzy z kandydatów występujących pod nazwą „Grupy Inicjatywnej”, (co sami podkreślali), nie skupiali się na przedstawieniu swojej osoby, ograniczając się wyłącznie do wygłaszania haseł populistycznych, ataków personalnych, przywoływania spraw zakończonych wiele lat wcześniej. Sposób ich zachowania podczas samych wyborów był wręcz skandaliczny. Nie pomagały nawoływania Przewodniczących poszczególnych części Zebrań, że kandydaci nie mogą chodzić po sali, czego dopuszczały się niektóre osoby z „Grupy Inicjatywnej”, wzbudzając tym samym niezadowolenie pozostałych Członków. W jednym przypadku kandydat do Rady Nadzorczej z „Grupy Inicjatywnej” w trakcie rozdawania kart do głosowania wstał i pomimo wyraźnych próśb Przewodniczącego Zebrania o powrót na dotychczas zajmowane miejsce, zaczął robić zdjęcia Członkiniom Zebrania. Pomimo upomnień również osób fotografowanych, Członek tej grupy nie reagował i z każdą chwilą stawał się coraz bardziej agresywny i zaczął krzyczeć. W efekcie odepchnął jedną z fotografowanych, tym samym naruszył jej nietykalność cielesną (sprawa znalazła swój finał w Sądzie i obecnie toczy się postępowanie w Wydziale Karnym). Ten sam Członek „Grupy Inicjatywnej” usiadł obok jednej z Członkiń i nie reagując na jej prośby, by nie przeszkadzał, skutecznie utrudniał jej oddanie głosu w tajnym głosowaniu.
Kto więc nie zachowywał dobrych obyczajów? Kto wywoływał taką, a nie inną atmosferę? Zastanawiamy się jakiemu celowi służy (od wielu już lat) szkalowanie organów Spółdzielni, poniżanie ich w opinii publicznej, zniesławianie, sposób prezentowania postulatów przez tą grupę itp.

W Sądzie Najwyższym zakończyła się, tocząca od kilku lat sprawa sądowa, przeciwko Zarządowi WSM w składzie R. Klepacki, Z. Adamczak i U. Nadolna UNIEWINNIONYCH przez Sąd Okręgowy w Poznaniu od popełnienia czynu z art.284§1 kk.
Prokuratura Rejonowa we Wrześni nie zgadzała się z wyrokiem uniewinniającym z dnia 8 listopada 2016 roku i wniosła o jego kasację do Sądu Najwyższego.
W DNIU 26 LIPCA 2017 R. SĄD NAJWYŻSZY WYDAŁ POSTANOWIENIE, GDZIE W PKT 1 ORZEKŁ O „ODDALENIU KASACJI JAKO OCZYWIŚCIE BEZZASADNEJ”.

Zarząd raz jeszcze dziękuje odchodzącym Członkom Rady Nadzorczej za wspólną pracę.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Członkom Rady Nadzorczej, mamy nadzieję, że czas, który poświęcą na wytężoną pracę w Radzie Nadzorczej będzie to czas merytorycznej dyskusji i kompromisów, które pozwolą na rozwiązywanie kolejnych problemów i podejmowania nawet trudnych decyzji dla dobra naszych Członków i Spółdzielni

- POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO -
2017-08-12 - KOMUNIKAT
W związku ze zniszczeniami powstałymi w wyniku nawałnicy informujemy, że na terenach zasobów Spółdzielni na bieżąco usuwane są skutki nawałnicy.
Z uwagi na fakt, że biura Spółdzielni są nieczynne bardzo pilne zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 512-855-173.
Ponadto w przypadku awarii prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
- awarie wodno-kanalizacyjne - Zakład Usług Wielobranżowych H. Szablewski Września ul.Batorego 2, tel. 505-061-058
- awarie elektryczne Zakład Usług Wielobranżowych M.Bukowski
Września ul.Batorego 2, tel. 604-486-976
W dniu 14.08.2017 r. od godz. 8.00 w biurze Spółdzielni będą pełniły dyżur: dział techniczny i administracji oraz sekretariat. Wszelkie zgłoszenia zniszczeń w wyniku nawałnicy mogą Państwo zgłaszać osobiście w tym dniu w biurach Spółdzielni, bądź telefonicznie pod numerami telefonów:
-dział administracji tel. 61-4379-270, 61-4379-271
-dział techniczny tel. 61-4379-265, 61-4379-266
-sekretariat tel. 61-4379-250.
2017-08-12 - INFORMACJA
Zawiadamiamy, że na stronie www.wrzesnia.info.pl umieszczony został komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Września informujący, że osoby poszkodowane w wyniku wichury na terenie Gminy Września mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci zasiłków celowych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
Informacje dostępne są po kliknięciu na poniższy link.
KOMUNIKAT BURMISTRZA DOTYCZĄCY POMOCY DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU WICHURY NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA
2017-06-05 - Wyniki głosowania projektów Budżetu Obywatelskiego
W związku z ukazaniem się informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, przedstawiamy Państwu wyniki głosowania nad projektami dot. naszych zasobów zgłoszonymi do realizacji z Budżetu Obywatelskiego.
Są to następujące 2 projekty:
Projekt nr 13 dotyczący wykonania miejsc postojowych przy ul. 17 Dyw. Piechoty 5,7,9,11 otrzymał 64 głosy,
Projekt nr 14 dotyczący wykonania instalacji monitoringu w rejonie osiedla Kościuszki, ul. Koszarowej i ul. Warsztatowej otrzymał 125 głosów.

Najwięcej głosów (326) otrzymało Grzybowo - projekt "Wiejska scena mobilna".2017-05-12 - Wyłączenie centralnego ogrzewania
Informujemy, że od dnia 15.05.2017 r. nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania.
Po wyłączeniu centralnego ogrzewania w celu uniknięcia zapowietrzenia, pokrętła zaworów przy grzejnikach w mieszkaniach powinny być ustawione na maksimum.2017-04-27 - Przedłużony termin rejestracji projektów
W związku z ukazanym się na stronie internetowej komunikatem, informujemy że przedłużony został (o dwa tygodnie, tj. do 15 maja 2017 r.) termin na rejestrację projektu "Zielona ławeczka".
Zachęcamy mieszkańców do wzięcia w nim udziału.
2017-04-25 - Ogólnopolski projekt dla mieszkańców
Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie "Zielona ławeczka". Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.zielonalaweczka.pl w zakładce „O konkursie”.
2017-03-13 - KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 10.03.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wydał komunikat w którym to poinformował, iż na podstawie pobranych w dniu 3 i 6 marca b.r. kilkunastu próbek wody z wodociągu publicznego we Wrześni z różnych punktów z sieci wodociągowej, jakość wody pod względem bakteriologicznym uległa poprawie.
W pojedynczych punktach na sieci stwierdza się obecność bakterii wskaźnikowych, służących do oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych. Brak pełnej stabilizacji jakości wody pod względem bakteriologicznym wynika z działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, których raport został przekazany do tutejszej stacji. Obecność stwierdzonych bakterii nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Prowadzona jest stała dezynfekcja wody. W przypadku braku akceptowalności zapachu i smaku chloru wodę można gotować przez kilka minut.
Jakość wody jest na bieżąco monitorowana.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze
PPIS we Wrześni ODWOŁUJE komunikaty wydane w dniach 04.03.2017 r. i 05.03.2017 r.

2017-02-28 - Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z dnia 27.02.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Września zaleca:
- przed pierwszym poborem wody przepłukać każdy punkt czerpalny przez minimum 10 minut,
- w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających - wymienić wkłady,
- wymienić wodę w posiadanych zbiornikach i układach technologicznych oraz wszędzie tam, gdzie jest ona magazynowana,
- urządzenia typu: zmywarki, pralki przed pierwszym użyciem włączyć na cykl „bez wsadu”.

Wyniki badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z 27 lutego 2017 r. oraz sprawozdanie z przeprowadzonego badania uzyskają Państwo również na stronie internetowej PWiK www.pwikwrzesnia.pl.

2017-02-27 - WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA
W związku z wydanym w dniu dzisiejszym, tj. 27.02.2017 r. komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni na podstawie pobranych kilkunastu próbek wody z wodociągu publicznego we Wrześni przez tutejszy organ w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o. o. w dniach 24 i 25 lutego 2017r. informuje, iż jakość wody uległa poprawie i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS we Wrześni odwołuje komunikat wydany w dniu 24.02.2017 r.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.


- Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni -
2017-02-26 - KOMUNIKAT
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, dotyczącym skażenia wody w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, poniżej przedstawiamy, informację wydaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni skażenie wody ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
2. W rejonie objętym skażeniem prowadzone są działania naprawcze zgodnie z procedurami (m.in. ozonowanie wody, dezynfekcja sieci oraz stały monitoring jakości wody). Podjęte czynności systematycznie zmniejszają poziom skażenia.
3. Decyzja dotycząca zdatności wody do spożycia należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni.
4. Wspólnie z Urzędem Gminy Września będziemy kontynuować dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców, przy wykorzystaniu beczkowozów oraz punktów dystrybucji wody butelkowanej w rejonie objętym skażeniem, aż do jego całkowitego usunięcia.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo również na stronie internetowej PWiK www.pwikwrzesnia.pl.

Dodatkowo zawiadamiamy,że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, że nadal obowiązuje komunikat wydany w dniu 24.02.2017 roku dotyczący: jakości wody z wodociągu publicznego we Wrześni zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Września ulica: Gen. Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowa.
Jakość wody z wodociągu publicznego we Wrześni jest monitorowana, obecnie trwają badania potwierdzające zmiany jakości wody.
Należy korzystać z wody butelkowanej i wydawanej z beczkowozów.
Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrześni. Planowany termin wydania kolejnego komunikatu 27.02.2017 ok. godz. 18.30
- Komunikat PPIS we Wrześni -
2017-02-24 - Uwaga skażenie wody dot. ul. Kościuszki
W związku z wydanym w dniu dzisiejszym, tj. 24.02.2017 r. komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że stwierdzono skażenie wody w zakresie bakteriologicznym w obszarze ulic Kościuszki, Koszarowej oraz Sikorskiego.
Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Bieżące informacje na stronie internetowej Miasta i Gminy Września
- www.wrzesnia.pl.- Komunikat PPIS we Wrześni -
2017-02-21 - UWAGA ZŁODZIEJE NA OSIEDLU
W ostatnich dniach na osiedlu Spółdzielni miało miejsce zdarzenie związane z włamaniem do mieszkania.

Dlatego też APELUJEMY, abyście Państwo:
1) zwracali uwagę na to, kto wchodzi razem z Państwem na klatkę schodową,
2) upewniali się kto i w jakim celu chce wejść do budynku,
3) zamykali drzwi wejściowe na klatkę schodową,
4) przed wyjściem z domu upewnili się, że wszystkie okna i drzwi wejściowe do mieszkania są pozamykane (rozszczelnione okna są również zachętą dla złodzieja, by włamać się do mieszkania),
5) nie zostawiali na korytarzach przedmiotów stanowiących dla Państwa jakąś wartość, takich jak rowery, wózki itp.

Często zdarza się, że złodzieje podszywają się pod pracowników Spółdzielni, mówiąc iż są przedstawicielami firmy współpracującej ze Spółdzielnią, zajmującą się np.: wymianą drzwi do mieszkania, itp.
Przypominamy mieszkańcom, że o wszystkich planach jak i działaniach Spółdzielni informowani jesteście Państwo na piśmie oraz przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, które jest podpisane przez co najmniej jednego Członka Zarządu oraz ogłoszenie zawiera logo Spółdzielni.
Ponadto w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można sprawdzić podawane przez przedstawicieli informacje dzwoniąc do Spółdzielni pod nr tel. 61-4379-250.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

2017-02-15 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni
od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2017 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,74 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,78 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 10,52 zł/m3 (z VAT)

2016-12-14 - Rozliczenia c.o.
Informujemy, że w miesiącu grudniu zostały zaksięgowane rozliczenia centralnego ogrzewania, która widoczne są w zakładce "informacja czynszowa".
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia wraz z książeczkami w najbliższym czasie zostaną Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych.
2016-11-16 - wygląd kont w zakłdace
W zakładce "informacja czynszowa" w miesiącu listopadzie w kolumnie "naliczenia opłat" widoczne jest rozliczenie roczne za zużycie wody.
2016-10-03 - Nowe regulaminy we WSM
Informujemy mieszkańców, że od 1 października b.r. wprowadzone zostały nowe regulaminy, które będą obowiązywać w rozliczeniu centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017 i są to:
1) Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania we Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni,
2) Regulamin rozliczania kosztów zakupu zimnej wody i odprowadzania ścieków, energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody we Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni.

Tekst jednolity w/w regulaminów znajdą Państwo w zakładce "Akty Prawne".

2016-10-03 - Lustracja pełna działalności Spółdzielni
W dniu 3 października 2016 roku rozpoczęła się lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 roku. Przedmiotem lustracji będą zagadnienia, które znajdują się w załączeniu.

- Zagadnienia Lustracji pełnej -
2016-08-17 - GRAFFITI

W ostatnim czasie na odmalowanych szczytach bloków spółdzielczych pojawiły się ponownie napisy „graffiti”. Powyższe akty wandalizmu zostały zgłoszone na Policję. Koszt ponownego odmalowania został wyceniony na kilka tysięcy złotych.
Zarząd apeluje do mieszkańców osiedli o zwracanie większej uwagi na zachowanie się młodzieży w godzinach wieczornych.
Jeżeli znasz tożsamość sprawców lub możesz ich opisać zgłoś to Spółdzielni lub bezpośrednio Policji !!

2016-07-01 - Uchwały Walnego Zgromadzenia
Informujemy, że dnia 27.06.2016 r. odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które dokonało podsumowania wyników częściowych Walnych Zgromadzeń.
W załączniku umieszczona została informacja na temat uchwał które zostały, bądź nie zostały podjęte.

- Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia -
2016-05-25 - Informacja
Informujemy, że wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia znajdują się w zakładce "Dokumenty Spółdzielni".
2016-05-09 - DRZEWKO ZA ELEKTROŚMIECI
Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do skorzystania z akcji organizowanej przez Starostwo Powiatowe we Wrześni " Drzewko za elektrośmieci".
Elektrośmieci będzie można oddawać 21.05.2016 r. od godz. 9:00 do 13:00 w czterech punktach przy:
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (ul. Koszarowa),
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ul. Kaliska),
Liceum Ogólnokształcącym (ul. Witkowska)
Zespole Szkół Politechnicznych (Wojska Polskiego).2016-04-26 - NOWY SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSLOATACJI I UTRZYMANIA MIENIA SPÓŁDZIELNI

W celu realizacji Uchwały Nr 6/2015 Walnego Zgromadzenia, przygotowana została propozycja nowego sposobu rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni na XVI zespołów.
Propozycja ta zawarta została w załączniku.

- nowy sposób rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni -
2016-04-08 - ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU WSM
Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. zmienił się skład Zarządu WSM. Stanowisko Zastępcy Prezesa pełni Pan Bogdan Dobrychłop.

2016-03-31 - DODATKI MIESZKANIOWE
Przypominamy, że lokatorzy mający problemy finansowe, jak i posiadający zaległości w opłatach mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Jednym z głównego kryterium jest dochód. Od dnia 01.03.2016r. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1.544,48zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1.103,20.
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Vademecum Mieszkańca lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 39, czy też telefonicznie pod numerem telefonu 616403952.
Poniżej zamieszczamy linki do stron z informacjami w tej sprawie jak i wnioskiem do pobrania.
- Vademecum Mieszkańca - link.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - link.
- WNIOSEK - link.
- ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH - link.
2016-02-22 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni
od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2016 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,63 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,60 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 10,23 zł/m3 (z VAT)

2016-02-10 - komunikat
Informujemy, że konta opłat na 2016 rok w zakładce "informacja czynszowa" są już widoczne.
Zapraszamy do przeglądania swoich kont za pomocą w/w zakładki.
2015-08-26 - OSZUŚCI NA OSIEDLACH SPÓŁDZIELNI
W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie informacjami docierającymi do Spółdzielni na temat domokrążców proponujących naszym lokatorom wymianę drzwi wejściowych zawiadamiamy, że nie są oni naszymi pracownikami ani nie działają w porozumieniu z nami.
Przestrzegamy przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.
Nie należy również wierzyć w zapewnienia tych osób, że spółdzielnia dopłaca do wymienionych drzwi, gdyż jest to nieprawda. My do takich inwestycji nie dopłacamy i nie wysyłamy w tym celu naszych pracowników ani żadnych innych firm.
Apelujemy o ograniczenie zaufania do zgłaszających się przedstawicieli firm zajmujących się wymianą drzwi, którzy bezpodstawnie powołują się na współpracę z naszą Spółdzielnią.
Przypominamy, że o wszystkich planach jak i działaniach nasi mieszkańcy są informowani na piśmie, bądź przez wywieszenie ogłoszenia z logo Spółdzielni.
Ponadto w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można sprawdzić podawane przez przedstawicieli informacje dzwoniąc do Spółdzielni pod nr tel. 61-4379-250.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podejmowanie pochopnych decyzji.
2015-06-19 - Dodatkowy uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

- Dodatkowy uzupełniony porządek obrad -
2015-06-08 - Bezpłatny system informacji.
Informujemy, że Starostwo Powiatowe uruchomiło system informacji i ostrzegania przez wiadomości tekstowe wysyłane na telefony komórkowe. Samorządowy Informator SMS – bo tak nazywa się ten system – to rozwiązanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagrożeniach, konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń, bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu wrzesińskiego.
Pod zdjęciem zamieszczamy link do strony z informacjami na ten temat.- Bezpłatny system informacji - link.
2015-03-29 - WŁAMANIA DO PAWILONÓW HANDLOWYCH.

Policjanci z Komendy Powiatowej we Wrześni poszukują sprawców włamań do pawilonów handlowych przy ul. Chrobrego tzw. "Zieleniak".
Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 marca br. we Wrześni. Część włamania zarejestrowała kamera monitoringu.
Osoby, które rozpoznają sprawców proszone są o kontakt z Policją pod nr tel. 61 43 75 200 lub pod całodobowym numerem telefonu 997.
Poniżej zamieszczamy link do strony Policji z zarejestrowanym nagraniem z kamery monitoringu.

- Policjanci poszukują sprawców włamań - video - link.
2015-03-26 - OSZUŚCI NA OSIEDLACH SPÓŁDZIELNI
Apelujemy o ograniczenie zaufania do zgłaszajacych się przedstawicieli firm zajmujących się wymianą drzwi, którzy bezpodstawnie powołują się na współpracę z naszą Spółdzielnią.
Przedstawiciele firm wymieniających drzwi wprowadzają naszych mieszkańców w błąd kłamiąc, że Spółdzielnia pokryje część poniesionych kosztów.
Spółdzielnia nie zawarła z żadną z takich firm umowy i nie zwraca kosztów wymiany drzwi jak i w żadnym stopniu nie refenduje pokrytych kosztów wymiany.

Przypominamy, że o wszystkich planach jak i działaniach nasi mieszkańcy są informowani na piśmie, bądź przez wywieszenie ogłoszenia z logo Spółdzielni.
Ponadto w przypadku jakichkolwiek watpliwości można sprawdzić podawane przez przedstwicieli informacje dzwoniąc do Spółdzielni pod nr tel. 61-4379-250.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podejmowanie pochopnych decyzji.
2015-03-02 - DODATKI MIESZKANIOWE
Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku zmieniły się kryteria w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku ze zmianą kwoty najniższej emerytury, która od dnia 01.03.2015r. wynosi 880,45 zł, średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1.540,79zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1.100,56zł. Przypominamy, że lokatorzy mający problemy finansowe, jak i posiadający zaległości w opłatach mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Vademecum Mieszkańca bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 39 jak również pod numerem telefonu 61-640-39-52.
2015-02-19 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Na podstawie ogłoszonego w dniu 9 lutego 2015 r. komunikatu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni
od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,46 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,32 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 9,78 zł/m3 (z VAT)

2015-01-14 - podgląd kont opłat przez internet
Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma możliwość kontroli kont opłat z tytułu użytkowania mieszkania przez stronę Spółdzielni po zalogowaniu się w zakładce „Informacja czynszowa”.
Mieszkańców zainteresowanych podgladem kont przez internet prosimy o osobiste przybycie wraz z dowodem osobistym do Spółdzielni pok. 217 w celu odebrania loginu i hasła dostępu.
2015-01-14 - deklaracje śmieciowe
Przypominamy mieszkańcom o konieczności aktualizowania danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym podanych w deklaracjach dotyczących opłat za wywóz śmieci. Aktualizację deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych. Druki deklaracji są dostępne w załączniku poniżej jak i w zakładce "vademecum mieszkańca" pod działem administracja, bądź w siedzibie Spółdzielni pok. 217.
- deklaracja -
2015-01-13 - Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji.
Prosimy o bieżącą kontrolę szczelności armatury czerpalnej i spłuczek.
Dla bliższego zobrazowania ubytków wynikających z nieszczelności instalacji informujemy, że przeciek spłuczki o szerokości 5 mm to straty w ciągu dnia nawet do 400 litrów, a w ciągu roku to ponad 130 m3. Kapanie z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropli na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ciągu dnia a ponad 7,5 m3 wody rocznie.
Takiego niekontrolowanego zużycia z reguły nie policzy wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz główny zamontowany w budynku, który jest bardzo czuły, pracując nieprzerwanie zliczy wodę z kilku takich lokali. Dlatego też przypominamy o konieczności kontroli wszelkiej armatury wodnej i spłuczek.
- TABELA OBRAZUJĄCA ILOŚĆ UBYTKÓW W WYNIKU PRZECIEKÓW -
2015-01-12 - różnice na wodzie
Prawie w każdej nieruchomości występują różnice, wynikające z odczytu wodomierza głównego a sumą zużycia wodomierzy indywidualnych. Przyczyny ich występowania mogą być różne, m.in.:
1. Przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji).
Próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%).
2. Użycie spłuczek ciśnieniowych (powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%).
3. Uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz – nie powinno u nas występować).
4. Zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym punkcie instalacji.
5. Stosowanie wodomierzy w nieruchomościach niskiej klasy pomiarowej (zastosowanie wodomierzy klasy B przykładowo zamontowane pionowo spadają do klasy A-najniższej. Niższej klasy aniżeli stosowany wodomierz główny.
6. „Przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody).
7. Zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w mieszkaniach, szczególnie na „kolankach” o małych przekrojach, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Stwierdzić należy, że suma wskazań wszystkich wodomierzy i wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do budynku ma prawo różnić się, ponieważ każdy z wodomierzy obarczony jest indywidualnym błędem wskazań, mieszczącym się w granicach błędów dopuszczalnych.
Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgnąć 10%. Wpływ warunków instalacyjnych może tę różnicę zwiększyć.
Ubytki występujące do roku 2011 były pokrywane z kosztów eksploatacji. Natomiast od roku 2012 zgodnie z uchwalonym Regulaminem, niedoborami obciążeni są wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.
Z uwagi na powstające różnice prosimy, by sprawdzać swoje wodomierze w lokalu i niezwłocznie zawiadamiać Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Ponadto należy kontrolować też sprawność armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.
Spółdzielnia na bieżąco przeprowadzać będzie kontrole w tym temacie. Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w naszych zasobach.

Przepisy obowiązujące:
1) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 72 poz, 747 z późn. zm).
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513).
3) Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - ustęp 2.3.4.

2014-05-26 - Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6/2014 w sprawie przekazania środków funduszu zasobowego na fundusz remontowy w celu wyrównania stanu technicznego budynków niedoinwestowanych pod względem remontowym do 2007 roku.

- zalacznik do uchwaly nr 6/2014 -
2014-04-17 - OSZUŚCI NA OSIEDLACH SPÓŁDZIELNI
Apelujemy o ograniczenie zaufania do obcych. Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie naszych zasobów mieszkaniowych pojawili się złodzieje podający się za pracowników naszej Spółdzielni. Osoby te pod pretekstem konieczności dokonania przeglądu w mieszkaniu nakłaniają mieszkańców do wpuszczenia ich do domu. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę lokatora i dokonują kradzieży. Nierzadko wybierają na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające. Przypominamy, że mieszkańcy o wszystkich planowanych pracach informowani są znacznie wcześniej. Odbywa się to między innymi za pomocą ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń. Takie komunikaty opatrzone są pieczątkami i podpisami Zarządu Spółdzielni. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. /61/ 4379-250, lub bezpośrednio powiadomić o tym Policję pod nr tel. 997, bądź Straż Miejską pod nr tel. 986.
2014-03-26 - Ruszamy z remontami
Zawitała już wiosna. Jest to czas, który sprzyja remontom na osiedlach. W naszej Spółdzielni już od kilku lat mieszkańcy sami decydują o potrzebie wykonania określonych prac remontowych.
Wykonawcy rozpoczęli już pracę w budynkach przy ul. Culica 2, 17 Dyw. Piechoty 11 Słowackiego 3 i 22, oraz Zamysłowskiego 5-7. Mieszkańcy zdecydowali się na kompleksowy remont w tych nieruchomościach.
Na ul. Kościuszki 58 położony zostanie cokół, natomiast w budynku przy ul. Rynek 4 trwa wymiana instalacji elektrycznej oraz naprawiane są kominy.
Pragniemy w tym miejscu zachęcić Państwa do tworzenia Samorządów Mieszkańców Budynku, które znacznie przyspieszą czas uzgodnień związanych z przygotowaniem robót remontowych w nieruchomości. Utworzenie Samorządu Mieszkańców Budynku ułatwi również mieszkańcom kontakt ze Spółdzielnią.
2014-03-05 - Dodatki Mieszkaniowe
Informujemy, że z dniem 1 marca 2014 roku zmieniły się kryteria w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku ze zmianą kwoty najniższej emerytury, która od dnia 01.03.2014r. wynosi 844,45 zł, średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1.477,79zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1.055,56zł. Przypominamy, że lokatorzy mający problemy finansowe, jak i posiadający zaległości w opłatach mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Vademecum Mieszkańca bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 39, czy też telefonicznie pod numerem telefonu 616403952.
2014-02-21 - Podwyżka ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków
Na podstawie ogłoszonego w dniu 06 lutego 2014 r. komunikatu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni od dnia 01 marca 2014r. do dnia 28 lutego 2015 r. wprowadza nowe opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Ceny obowiązujące od dnia 01.03.2014 r. wynoszą:
Dostawa wody 3,34 zł/m3 (z VAT)
Odbiór ścieków 6,11 zł/m3 (z VAT)
Ogółem zimna woda 9,45 zł/m3 (z VAT)

2014-02-03 - Zamknięcie punktu kasowego Powiatowego Banku Spółdz.
Informujemy, że z dniem 31.01.2014 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni zamknął punkt kasowy we Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 10.
Od dnia 01.02.2014 r. wpłat można dokonywać bezpośrednio w oddziale Banku we Wrześni przy ul. Warszawskiej 36 oraz w punktach kasowych na terenie Wrześni przy ul. Warszawskiej 26 (budynek Urzędu Skarbowego), Koszarowej 1, Słonecznej 3 oraz Kaliskiej 6.

2013-11-21 - Godziny przyjęć interesantów
Zgodnie z obowiązującym "Regulaminem Zarządu Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", Zarząd przyjmuje członków Spółdzielni i pozostałych interesantów w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00.
Jednocześnie informujemy, że dyżury członka Rady Nadzorczej odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 16:00-17:00.

2013-11-15 - Deklaracje śmieciowe
Przypominamy mieszkańcom o konieczności aktualizowania danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym podanych w deklaracjach dotyczących opłat za wywóz śmieci. Aktualizację deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych. Druki deklaracji są dostępne na naszej stronie w zakładce "vademecum mieszkańca" pod działem administracja, bądź w siedzibie Spółdzielni pok. 217.

2013-10-30 - 55-lecie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jubileusz to najlepszy moment na podsumowanie, analizę czy sentymentalną podróż w przeszłość. Jeszcze niedawno żyliśmy w atmosferze 50-lecia naszej Spółdzielni. Był wtedy jeszcze z nami założyciel i pierwszy Prezes Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Józef Wiącek. Wówczas wspólnie cieszyliśmy się, że dzieło zapoczątkowane 1958 roku nabrało przez pięćdziesiąt lat wielkich i konkretnych kształtów. Pomimo tak zacnego jubileuszu Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie stoi w miejscu oglądając się na przeszłość tylko aktywnie działa na rzecz jej mieszkańców. Pięć lat minęło bardzo szybko. Były to lata pracowite przynoszące wymierne efekty. Dowodem na to są coraz piękniejsze osiedla, na których powstały place zabaw dla najmłodszych, nowe chodniki, miejsca parkingowe, ulepszono zieleń wokół budynków, ocieplono i wprowadzono nową kolorystykę budynków. Nasza Spółdzielnia specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, zapewniając swoim mieszkańcom stabilną sytuacje finansową i ekonomiczną. Kieruje nią Zarząd Spółdzielni, na czele którego stoi Prezes Pani Urszula Nadolna oraz Zastępca Prezesa Pan Zdzisław Adamczak. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych mieszkańców, to szeroko rozumiany przedmiot prowadzonej działalności opartej o kluczowe decyzje organów samorządowych, do których należą Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd kierujący bieżąca działalnością Spółdzielni. Obchodzony w roku bieżącym jubileusz 55-lecia Spółdzielni jest okazją do podziękowania wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się i ciągle przyczyniają się do polepszania sposobu zarządzania i upiększania naszych osiedli. Mieszkańcom Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tej okazji zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy WSM.

2013-10-28 - Samorządy Mieszkańców Budynku
Zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w 2013 roku Statutem Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, istnieje możliwość utworzenia przez mieszkańców Samorządu Mieszkańców Budynku, który składa się od dwóch do trzech osób wybranych na okres 4 lat. W budynkach wieloklatkowych w skład Samorządu może wchodzić więcej osób według zasady: maksymalnie jeden przedstawiciel z każdej klatki schodowej budynku. Z propozycją utworzenia takich zespołów przedstawicieli nieruchomości wyszedł Zarząd. Zdaniem władz Spółdzielni jest to element większego otwarcia się Spółdzielni na głos i uwagi poszczególnych mieszkańców, ale przede wszystkim na problemy danych nieruchomości. Samorząd może zajmować się sprawami dotyczącymi budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia. W szczególności osoby z samorządu biorą udział w przetargach na roboty remontowe dla danego budynku, komisjach odbioru tych robót oraz podczas przeprowadzaniu okresowych przeglądów stanu technicznego i otoczenia. Wnioskują i opiniują potrzeby remontowe oraz bieżącą konserwację budynku w ramach posiadanych środków finansowych naliczonych na funduszu remontowym budynku. Mają prawo zapoznać się z rocznym rozliczeniem kosztów eksploatacji budynku, kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody oraz opiniować wnioski dotyczące zmiany funkcji lokalu, przeznaczenia pomieszczeń użytkowych w budynku jak również proponowanych przez Zarząd opłat za indywidualne korzystanie z majątku wspólnego budynku . Utworzenie samorządu mieszkańców budynku ułatwi mieszkańcom kontakt ze Spółdzielnią. Osoby działające w samorządzie mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, co daje możliwość szybkiego reagowania i zgłaszania potrzeb, czy też problemów na budynku. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie z Państwa strony. Szczegółowe informacje dotyczące tego organu znajdą Państwo w podrozdziale 8.4. Statutu Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rozdziale „Gospodarka Spółdzielni”.

2013-10-15 - UWAGA OSZUŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje o ograniczenie zaufania do obcych. W ostatnim czasie otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, że na terenie naszych zasobów mieszkaniowych pojawili się złodzieje podający się za pracowników naszej Spółdzielni. Osoby te pod pretekstem konieczności dokonania przeglądu w mieszkaniu nakłaniają mieszkańców do wpuszczenia ich do domu. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę lokatora i dokonują kradzieży. Nierzadko wybierają na ofiary osoby starsze i samotnie mieszkające. Przypominamy, że mieszkańcy o wszystkich planowanych pracach informowani są znacznie wcześniej. Odbywa się to między innymi za pomocą ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń. Takie komunikaty opatrzone są pieczątkami i podpisami Zarządu Spółdzielni. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustem prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. /61/ 4379-250, lub bezpośrednio powiadomić o tym Policję pod nr tel. 997, bądź Straż Miejską pod nr tel. 986.
2013-09-20 - Informacja w sprawie opłat i wywozu nieczystości stałych
W związku z wątpliwosciami mieszkańców dotyczących wnoszenia opłaty za wywóz nieczystości stałych, Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wpłat należy dokonywać na konto Spółdzielni, co miesiąc w wysokości 10 zł od osoby zamieszkałej (na podstawie złożonych deklaracji). Każdą zmianę dotyczącą ilości zamieszkałych osób należy zgłosić w Spółdzielni (pok. 217). Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przetransportować na własny koszt do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Wrześni, przy ul. Sikorskiego 38.
2013-05-16 - Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z nowelizacją ustawy z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez samorządy najpóźniej do 30 czerwca, by sprawnie zadziałać od 1 lipca 2013 r.
Zmieni się sposób naliczania opłat za nieczystości stałe. Do tej pory koszt za wywóz nieczystości stałych ponosiliśmy od m2. Od dnia 01.07.2013 r. stawka za śmieci będzie naliczana od liczby osób zamieszkałych. Od tego dnia za pośrednictwem Spółdzielni gmina będzie pobierać od mieszkańców opłatę. Na opłatę składać się będą koszty odbierania śmieci, ich składowania, zagospodarowania, a także koszty administrowania przez gminę tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym prosiliśmy Państwa o złożenie deklaracji dotyczących osób zamieszkałych. Na podstawie tych deklaracji będą naliczane opłaty na poszczególnych lokalach mieszkalnych.
W najbliższym czasie otrzymają Państwo do domu szczegółowe informacje związane z tym tematem.
Poniżej w załączniku udostępniamy ulotkę jak i linki do stron dotyczące nowych przepisów.

- Nasze śmieci - link.
- Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - link.
- Załącznik -
2013-05-09 - Propozycja realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Propozycja Zarządu Spółdzielni odnośnie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1/2012 w sprawie przekazania środków funduszu zasobowego na fundusz remontowy w celu wyrównania stanu technicznego budynków niedoinwestowanych pod względem remontowym do 2007 roku.

- Realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia. -
- Załącznik. -
2013-04-16 - „Informacja czynszowa” dostępna od 29 kwietnia 2013r.
W związku z uruchomieniem strony internetowej Spółdzielni każdy mieszkaniec po zalogowaniu się w zakładce „Informacja czynszowa” może przeglądać konta opłat swojego mieszkania.
Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem takiego dostępu prosimy o osobiste przybycie do Spółdzielni pok. 217 w celu odebrania loginu i hasła dostępu, które będą wydawane od dnia 29 kwietnia 2013 r. w godzinach urzędowania.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego na podstawie którego zostaną wydane powyższe informacje.
2013-01-01 - Uruchomienie strony WWW.
Z Nowym Rokiem ruszamy z naszym serwisem internetowym.