Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

Witamy na stronie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej! 

Aktualności

Bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami!

01.12.2023

Informacja

13.11.2023

Jubileusz 65-lecia działalności Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni

Nasze zasoby

211379,90 metrów kwadratowych

154 budynki mieszkalne

8129 mieszkańców

3970 mieszkań

Ogłoszenia i Reklamy

Oferta pracy - WSM poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności elektrycznej oraz Inspektora Nadzoru budowlanego o specjalności instalacyjnej

Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje:

1)     Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności elektrycznej.

 Wymagania:

 1. Nadzór nad robotami modernizacyjnymi instalacji elektrycznej polegających na wymianie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w nieruchomościach należących do Spółdzielni;
 2. Stała współpraca z Zamawiającym polegającą na informowaniu o wszystkich problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie trwania robót oraz o sposobie ich załatwiania;
 3. Bieżące powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji robót oraz o zmianach materiałowych i technologicznych, o które wnioskuje Wykonawca. Każda istotna zmiana powinna uzyskać akceptację Zamawiającego;
 4. Aktywny udział w naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego, polegający na omówieniu przebiegu budowy oraz zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji wszystkich uczestników procesu budowlanego;
 5. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów częściowego odbioru robót, przedkładanych przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zakresu i ilości wykonanych robót;
 6. Sporządzanie protokołów konieczności na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu branży elektroenergetycznej;
 7. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i kosztorysów ofertowych na roboty nieprzewidziane;
 8. Zatwierdzanie materiałów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania wraz z bieżącym egzekwowaniem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały;
 9. Udział w odbiorach częściowych i końcowym robót, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe umowy na roboty budowlane w branży elektrycznej;
 10. Współpraca z Zespołem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1202) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

2)     Inspektora nadzoru budowlanego o specjalności instalacyjnej.

 Wymagania:

 1. Znajomość wewnętrznych systemów cieplnych w budynkach wielolokalowych,
 2. Znajomość wewnętrznych systemów instalacji hydraulicznej w budynkach wielolokalowych.
 3. Nadzór nad robót remontowymi i modernizacyjnymi instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni;
 4. Stała współpraca z Zamawiającym polegającą na informowaniu o wszystkich problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie trwania robót oraz o sposobie ich załatwiania;
 5. Bieżące powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji robót oraz o zmianach materiałowych i technologicznych, o które wnioskuje Wykonawca. Każda istotna zmiana powinna uzyskać akceptację Zamawiającego;
 6. Aktywny udział w naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego, polegający na omówieniu przebiegu budowy oraz zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji wszystkich uczestników procesu budowlanego;
 7. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów częściowego odbioru robót, przedkładanych przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zakresu i ilości wykonanych robót;
 8. Sporządzanie protokołów konieczności na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu branży instalacyjnej;
 9. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i kosztorysów ofertowych na roboty nieprzewidziane;
 10. Zatwierdzanie materiałów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania wraz z bieżącym egzekwowaniem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały;
 11. Udział w odbiorach częściowych i końcowym robót, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe umowy na roboty budowlane w branży instalacyjnej;
 12. Współpraca z Zespołem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1202) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wynagrodzenie na w/w stanowiska do uzgodnienia.

 Oferty wraz z CV należy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 10 62-300 Września (pok.205), bądź mailowo na adres: „biuro@smwrzesnia.com.pl”.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez WSM ul. Kilińskiego 10, 62-300 Września w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez WSM ul. Kilińskiego 10, 62-300 Września, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.   

 

 

biuro@smwrzesnia.com.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH

SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH

W związku z zapytaniami naszych mieszkańców o możliwość zlecenia odpłatnego sprzątania klatek schodowych Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego sprzątania.

 Zakres podstawowy

- 1x w tygodniu  sprzątanie klatek schodowych (zamiatanie + mycie) w tym między innymi: mycie drzwi wejściowych od strony wewnętrznej i zewnętrznej, usuwanie zbędnych ulotek, usuwanie pajęczyn ze ścian, wycieranie poręczy schodowych, przecieranie skrzynek na listy itp.

- 1x na kwartał mycie okien na klatkach schodowych,

- 1x w miesiącu sprzątanie korytarzy piwnicznych,

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście lub listownie w biurze Spółdzielni:

Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kilińskiego 10

62-300 Września

bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@smwrzesnia.com.pl

61-4379-250
biuro@smwrzesnia.com.pl

Czujniki jakości powietrza

Sprawdz jakiej jakośći jest powietrze w twojej okolicy!

Dane Kontaktowe

Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana Kilińskiego 10
62-300 Września
e-mail: biuro@smwrzesnia.com.pl
telefon: +48 614379-250

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8 00 - 17 00

Wtorek-Czwartek

7 00 - 15 00

Piątek

7 00 - 14 00